۱۳۹۰ آذر ۲۴, پنجشنبه

شاهزاده رضا پهلوی : من فــرزنـد ایــرانم
۲۴  آذر ۱۳۹۰ 

مــن، فـرزنـد ســـرزمینی هستم که کـــوروش کبیـــــر، منشــور حقــوق بشـــر را برای بـرقـراری آزادی بیــان، آزادی اندیــشه، آزادی انتــخاب و آزادی یـکســـان زیستـــن با هـــم را، بـرای جــــــهانیـان به ارمغـــــان آورد؛


مــن فــرزند ســـرزمین فـردوسی، سعـدی، مـولانا، حـافظ، خیـام، رازي، بـــوعلی سینا، فارابــــی، نیمــا، فــروغ، شاملــو و دیگر زنــان و بزرگ مــردان افتــخارآفــریـن هستم؛


ســـرزمینی که سرلوحه زندگی مردمانش، پنــدار نیــک، گفتــار نیــک، کـردار نیــک است؛

مهـــد مهــــــر، صلـــــح و نیکـــی؛

ســـرزمینی سرشار از نعمــت های خــدادادی و ثــروت های ملــــــی؛

اَزآنِ مــردمانی هستم که پــس از یک ســـَده رزم، بـرای رسیـدن به حقوق انسانی و سیاسی خود، امروز مورد بیشترین بیــدادگــری و ستم توسط حاکمـــــان تمامیــت خــواه جمهــوری اســلامی هستند؛


حکـــــومتی کـه بـه نــام دیـــن و معنـــویت، بر مردمان ســـرزمین من ستـــم می کند، صـــدای هیـــچ مخالفـــی را تحمــــل نــمی کند، اعــــدام های گستـــرده و خیـابـانـــی می کند، سنــــگسار می کند و تـــــجاوز و شکنجــه را امــری مقــــدس می شمارد.


حکـــــومتی کـه حقـوق اولیــه و انســانـی زنـدانیـان و بـازداشــت‌شـدگان سیــاســی-عقیدتــی را سرکوب می کنـد، روزنامه نگاران، وکـلا و فعـالان حقوق بشر را به اتهــام «ارتــکاب جـرایـــم امنیتـــی» بازداشت و تهدید می کند،


حکـــــومتی کـه نــــه تنــها فــــــرزنـدان بـــرومـــند میـهنــــــم را نـاجـوانمــــــردانه قتــل عـــام می کند، بـــلکه صـــدای دادخـــواهـــی مـــادران داغــدیــده را نیـــز خـــامـــوش مـی کنــد،


حکـــــومتی کـه مقــام دانشــــگاه و دانشــــجو را تخــریب و تضعیــف می کند، عــــلم زدایـی می کند، تمدن کشی می کند، آزادی های اساســی را ســلب می کند، پوشش را اجباری می کند، زنـــــان را جنس دوم می پندارد، حقــــوق اقـــوام، دگــر ادیـــان، دگـــر مــذاهب و دگــراندیشان را پـایـــمال می کند،

حکـــــومتی کـه فرهنگ خشــونت، خــرافه و تبعیــض را پیـــشه راه خـــود نموده و انتقام جویی را در ســطـح جـامعـــه تـــــرویــج می دهــد.

حکـــــومتی کـه با خفقـــــان شدید، فقـــر گسترده و گـرانـــی های کمـــر شکـــن ، اعتیاد و فحشا، میلیــــــون ها ایــــرانــــی را آواره و راهـــی دیـــگر کشـــورها نموده، در حالیــکه ثــروت های ملــــــی را در راه تـــــــرور و تـــــروریســـــــم حیـــف و میـــل می کند و هـــویت و آبــــروی ملــت بزرگ ایران را بدنــام و و بی اعتبار می سازد.


و در نـهایــــت با نـادیـده گرفتــن معاهـــدات بیـــن المللـــی،

ایـــــران، این مـــرز پــر گــوهــر را در  جامعــه بیـن المـللی منـزوی نموده و با خطر حمله نظامی روبرو ساخته است.


آقای علی خامنــه ای، ولــی مطلـــق و حاکــم مستبــد جمهــوری اسلامــی، که حکـــــــــــم او فــراتـــر از قـانــــون اساســـی و رای مـــــردم است، در نقض مستمر حقوق بشر و سرکوب حقوق اساسی شهروندان ایران، ایجاد و تــرویـج فســاد اجتمـاعـی، اقتصـادی، فرهنــگی و سیـــاسی نقش اصلی و اساسی داشته است، 
آقای علی خامنــه ای را بدلیــل نقــض گستــــرده حقــــوق بشـــــر و حقـــوق اسـاســـی زنــدانیــان سیـاســـی – عقیـدتـــی، متهـــم به جنـــایـــت علیـــه یکــایـــک شهرونــدان ایــرانـــی می کنم.  

از ســــران کشــــورهای عضــــو شـــورای امنیت و نهاد های ذيــربـط سـازمــان مــــلل قـاطعــانــه درخـواســت می کنـــــم تا بــــرای آزادی فــــــــوری و بــدون قیــد وشـــرط همـه زندانیان سیـاســـی – عقیـدتـــی و مـدنـــی، اقــدامـات مـوثـــر و ضـــروری را بـا استفــاده از اهــرم های اجـــرایی بیـــن المللـــی، علیـــه آقای  علی خامنــه ای، ولــی مطلقــه فقیــه حاکـــم بر ایران، بـه عمـــل آورنــــــد.

مـــن از جامعـــــه بیـــن المـــللی مـی خـــواهــم تـا صـــدای دردمنــــد زنــدانیــان آزادیخـــــواه و فریاد دادخــــواهـــی خـــانواده های جـــان بـاختگــان ایــــــــران را بشنود و از خواست عـــدالت خـــواهانه مــــردم کشورم حمایـــــت نمایــــد.

بـــر ایــن بـــاور هستم که بـــرقــــراری دمـوکـــراســـی و حــاکـمـــیت مــردم بـر مــردم در ایــــران بـه نفـــع صلــــح جهــــانــی خـــواهد بـــود.

هم میهنم، 

زمان پر کردن فاصله هایی که این نظام ایجاد کرده، فـــرا رسیده است،
زمان حکومت استبدادی یــک نـــفره به پـــایـــان رسیده است، زمان حرکــــت شکوهمنــــد، به ســـوی آزادی ایــــــــران و حاکمیت بر سرنوشـــت خویش فرا رسیده است.

قهـــرمان تاریـــخ فردای ایـــران آزاد، مـــا ملـــــت ایـــــــران هستیــــم.

به ایــــــــــرانمان ســــــوگنــــــــد،

تا آزادی تمــــامـی زنــــــدانیان سیـاســـی – عقیـدتـــی و مـدنـــی از زنـــدان های مخـــوف جمهـــوری اسلامــی از پــــا نخــواهم نشســـت. 
بــــا شــــما و در کنـار شــما بـرای رسیــدن بـه آزادی، حقوق بشـــــر، انتــــخـابـــــات آزاد و بـرقـــراری دمـوکــراســی، تـا آخـریـن نفــس، مبارزه خـــواهــم کرد.
نـور بـر تـاریکـــی پیـــروز است
زنــده بــاد ایــران، زنــده بــاد آزادی
به اشتراک بگذارید:(کدنویسی این ابزارک)

Balatarin :: Donbaleh :: Azadegi :: Risheha :: Cloob :: Oyax :: Yahoo Buzz :: Reddit :: Digg :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Email To: :: Subscribe to Feed