۱۳۹۲ اسفند ۲۳, جمعه

بمناسبت 24 اسفند سالروز تولد رضا شاه پهلوی / لیست کوتاه شده ازخدمات این سردار میهن پرست


--------------------------------
١ سرکوب دزدان وراهزنان
٢­ سرکوب اشرارتفنگ بدست وخرابکاردرمیهن
٣­ سرکوب میرزا کوچک خان جنگلی
٤ دستگیری شیخ خزعل دست نشانده انگلستان درجنوب 
٥ ایجاد نظم برای یکپارچگی ایران
٦ گشايش شهربانی بالباس مدرن
٧ فرمان بنیاد حمایت مادران وکودگان
٨ پس گرفتن بحرین وجدال با انگلستان وفرمان نیرو
٩ لغوقرارداد نفت وماموریت به تیمورتاش وخیانت او
١٠ ایجاد اولین سد درایران
١١ ایجاد ارتش نوین برای امنیت مملکت
١٢ ساختن جاده شوشه ازگیلان ومازندران تا خراسان
١٣ ساختن پل های ماندگاری ازگیلان تا مازندران وبالاتر
١٤ ساختن بلواربندرپهلوی با یک موج شکن ماندگار ابدی
١٥ ساختن گمرگ بندرپهلوی
١٦ ساختن دوپل بندرپهلوی وبلندشدن برای رفت وآمد کشتیرانی
١٧ ایجاد شیلات شمال
١٨ تاسیس نیروی دریائی شمال درمیان پشته غازیان
١٩ ساختن کاخ سلطنتی درمیان پشته برای اقامت ميهمانان 
٢٠ ساختن گراندهتل درغازیان برای اقامت مسافران بخارج
٢١ تاسیس آموزشگاه نیروی دریائی درغازیان
٢٢ لاروبی مرداب غازیان وبندرپهلوی
٢٣ ساختن بانک ملی دربندرپهلوی
٢٤ ساختن پست وتلگراف درایران
٢٥ ساختن شهربانی دراستان ها
٢٦ ساختن شهرداری دراستان ها
٢٧ ساختن استانداری دراستان ها
٢٨ ایجاد کارخانه گونی بافی دررشت
٣٩ ایجاد دبیرستان ها درسرتاسر وطن
٣٠­ اهدا پارک سردارسپه به رضا شاه وسپردن بشهرداری 
٣١ ایجاد دو پل ماندگاردررشت
٣٢ ایجاد بیمارستان ها دراستانها
٣٣ مبارزه باهرگونه بیماریهای واگیرکچلی، طاعون، وبا، آبله...
٣٤ ساختن پل فلزی ماشین رو رودبارومنجیل
٣٥ ساختن پل فلزی لوشان به قزوین
٣٦ ساختن راه آهن سرتاسری ازدرآمد قند وشکر
٣٧ برانداختن کاپیتولاسیون
٣٨ اقدام به پس گرفتن بحرین با فرمان نظامی
٣٩ ایجاد فوری راه های شوشه ایران
٤٠ کشف حجاب وشرکت دادن زنان درفعالیت های اجتماعی
٤١ قوانین مدنی بجای قوانین واپسگرای مذهبی
٤٢ ایجاد سجل احوال واحصائیه ودارا شدن شناسنامه
٤٣ ایجاد ثبت اسناد و املاک
٤٤ ایجاد شهربانی کل کشور
٤٥ سروسامان دادن به وزارت دارائی واموراقتصادی
٤٦ قانون نظام وظیفه
٤٧ قانون اعزام دانشجو بخارج
٤٨ بانک رهنی ایران
٤٩ لغوچاپ اسکناس ازبانک شاهی انگلیس
٥٠ ایجاد بانک ملی وچاپ اسکناس داخلی
٥١ تاسیس دانشگاه تهران
٥٢ تقسیمات کشوری
٥٣ بنای کارخانه ذوب آهن درکرج
٥٤ تاسیس اولین دانشکده علوم دینی
٥٥ تاسیس دادگستری نوین
٥٦ برپائی کارخانه قند
٥٧ کارخانه های ریسندگی وبافندگی
٥٨ فرستنده رادیوئی
٥٩ تاسیس دانشسرای مقدماتی
٦٠ ساختن دبیرستانهای جدید
٦١ لغوامتیازتلگرافخانه انگلیس
٦٢ ایجاد کارخانه سیمان سازی
٦٣ تهیه کتابهای جدید درسی برای همه دوره ها
٦٤ ایجاد فوری راه های شوسه اتومبیل رو
٦٥ کارانحصارتریاک ومنع اعتياد
٦٦ کارخانه هواپیما سازی شهباز
٦٧ ایجاد هنرستان دختران
٦٨ کارخانه سیلوی تهران
٦٩ کارخانه دخانیات ایران
٧٠ موسسه داروئی وطن
٧١ امضا قرارداد ذوب آهن ایران
٧٢ نیروگاه برق درتهران
٧٣ ساختن پلها با جاده شوسه گیلان ومازندران
٧٤ کارخانه برنج کوبی
٧٥ کارخانه پنبه
٧٦ کارخانه روغن
٧٧ توسعه بهبود کشاورزی
٧٨ موسسه دفع آفات ونباتی
٧٩ سروسامان دادن به وزارت دارائی واموراقتصادی
٨٠ بنیاد حمایت مادران وکودگان
٨١ احیا هنرهای دستی وباستانی
٨٢ تاسیس جمعیت شیروخورشید سرخ ایران
٨٣ پژوهش های آثارباستانی ونگهداری آن
٨٤ انتخاب گاهنامه خورشیدی بجای ماههای عربی
٨٥ سرکوب شیخ بهلول درطوس
٨٦ بازدید رضا شاه ازتخت جمشید برای دانستن بیشتر
٨٧ بلور سازی ایران
٨٨ تلفن خودکارتهران
٨٩ تاسیس دانشسرای عالی
٩٠ قانون توسعه معابر
٩١ ساختن هتل زیبا دررامسررامسر(سخت سر) که بصورت باتلاق و گندآب بود٩٢ ساختن کاخ دررامسربرای پذیرائی مهمانهای خارجی
٩٣ ساختن بلوار زیبای رامسر
٩٤ ساختن فرمانداری رودسر
٩٥ ساختن خانه های روستائی کناردریای مازندران
٩٦ ساختن کاخ مرمر و دیگرکاخهای سلطنتی
٩٧ ساختن تونل کندوان
٩٨ فرمان لباسهای یگرنگ برای دانش آموزان
٩٩ ایجاد شیلات مدرن درغاریان
١٠٠ ساختن بسیاری ساختمان های دولتی باخزانه تهی
١٠١پایان دادن به یاغی گری حسین کاشی .

به اشتراک بگذارید:(کدنویسی این ابزارک)

Balatarin :: Donbaleh :: Azadegi :: Risheha :: Cloob :: Oyax :: Yahoo Buzz :: Reddit :: Digg :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Email To: :: Subscribe to Feed